close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Acidofix Gel - gęsty płyn do gruntownego mycia sanitariatów Twój płyn jest za słaby na mocne zabrudzenia mineralne w obszarze sanitarnym? Acidofix-gel - to mocny płyn domycia gruntownego który dzięki gęstej konsystencji usuwa ciężkie zabrudzenia mineralne nawet na pionowych powierzchniach. Powierzchnie wrażliwe na działanie kwasu mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

27.18

27.18Acidofix-Gel
Gęsty płyn do gruntownego mycia sanitariatów

- Mocny, kwaśny płyn do mycia gruntownego, rozpuszczający trudne do usunięcia zabrudzenia mineralne
- Dzięki lepkiej konsystencji posiada dobrą przyczepność, także na powierzchniach wertykalnych
- Rozcieńczalny do 1:10
- Wolny od kwasu solnego i fosforowego
- Stosowanie na powierzchniach wrażliwych na kwasy prowadzi do nieodwracalnych szkód materiału

Obszar zastosowania
Do kwaso- i wodoodpornych powierzchni w całym obszarze sanitarnym.

Sposób użycia
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie środka.
Powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów, np. armatury z uszkodzoną warstwą chromu, mosiądz, aluminium
eloksalowane, poliamid oraz wrażliwy na kwasy kamień naturalny i sztuczny mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem
działania produktów zawierających kwasy. Fugi wcześniej zmoczyć wodą. Nie dopuścić do zaschnięcia produktu.
Mycie WC:
Nierozcieńczonym środkiem spryskać muszlę WC pod krawędzią i szorować szczotką do WC. Po krótkim czasie
działania spłukać wodą. Zużycie na m2 : 10 ml
Mycie powierzchni/mycie: v0,5-1 L na 10 L zimnej wody. Roztwór roboczy rozprowadzić na powierzchni i czyścić gąbką, ścierką lub mopem. Na
zakończenie spłukać lub przemyć czystą wodą. Zużycie na m2 : 5 ml.
Mycie gruntowne podłóg:
1 L na 10 L zimnej wody. W zależności od zabrudzenia 2-4 L na 8 L zimnej wody. Ekstremalnie duże osady należy
czyścić punktowo nierozcieńczonym produktem. Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, szorować maszyną
jednotarczową i szczotką, po krótkim czasie działania zebrać brud, spłukać gruntownie czystą wodą.
Zużycie na m2 : 75 ml.
Mycie pianą:
Pojemnik napełnić nierozcieńczonym produktem. W zależności od zabrudzenia ustawić dyszę na 1:4 - 1:10.
Powierzchnię pokryć pianą.Po krótkim czasie działania spłukać czystą wodą. Zużycie na m2 : 50 ml
Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu. Produkt nie jest
produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!
Skład (wg 648/2004/WE)
Kwasy organiczne, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5%, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, barwniki, substancje zapachowe.
pH (koncentratu): ok. 0,5
pH (roztworu roboczego): ok. 1
Oznakowanie
GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub
styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj