close× Zadzwoń 41 354 30 72
Kiehl Arenas Exet 4 - odplamiacz do tkanin - plamy po farbie i pleśni Specjalny produkt na bazie chloru do wywabiania plam z tekstyliów. Przeznaczony do wybielania plam z farby i pleśni z białych tekstyliów (bawełna) i z innych tekstyliów nadających się do wybielania. Łatwy w stosowaniu poprzez zanurzenie tkanin w kapieli wodnej.
Dostępność : w magazynie
SKU : 0

Dostępne opcje :

323.91

323.91ARENAS®-exet 4
Produkt do usuwania plam z farby i pleśni

Właściwości
Specjalny produkt na bazie chloru do wywabiania plam z tekstyliów. Przeznaczony do
wybielania plam z farby i pleśni z białych tekstyliów (bawełna) i z innych tekstyliów
nadających się do wybielania. Łatwy w stosowaniu poprzez zanurzenie tkanin w kąpieli wodnej.

Skład (wg 648/2004/WE)
Aktywny chlor 5-10%.
pH (koncentratu)= ok. 12,5 pH (roztworu roboczego)= ok. 11,5

Obszar zastosowania
Do wybielania plam z farby i pleśni z białych tekstyliów (bawełna) i z innych
tekstyliów nadających się do wybielania. Przed użyciem produktu należy
sprawdzić, czy tekstylia nadają się do wybielania. (Należy zwrócić uwagę
m.in. na symbol ∆ oznaczający wybielanie).

Sposób użycia
100-300 ml ARENAS-exet 4 na 1 L zimnej wody. Tekstylia włożyć do
roztworu i pozostawić na 10-30 min. Następnie wypłukać tkaniny
w zimnej wodzie i wyprać jak zwykle.
Wskazówka: Nie dopuścić do zaschnięcia roztworu na tkaninach!
Zużycie na kg tekstyliów
Zużycie zależy od wielkości zastosowanego pojemnika.

GHS 05, 09, Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H400 Działa bardzo toksycznie na
organizmy wodne. EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. P273 Unikać uwolnienia
do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: EW PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
Zawiera: Sodium Hypochlorite (INCI)
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opinie

    Dodaj Opinię jako pierwszy

Dodaj